Free shipping
 

Regulamin sklepu internetowego Pollena Ewa SA 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.sklep.pollenaewa.com.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Strona/Strony  – Sprzedawca i Klient.

5. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchomą uwidocznią na stronie internetowej Sklepu internetowego.

7. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sprzedawca – spółka Pollena Ewa SA, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011250, o kapitale zakładowym w wysokości 5 659 200 zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: Zelów ul. Zachodnia 25. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 727-012-55-54, Regon: 470035135, 

9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego poprzez założone Konto lub bez jego założenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.

10. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

11. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.

12. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.

13. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji  na wskazany przez Klienta adres e-mail.

14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459  z późn. zm.).

II. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawierania zawierający niezbędne dane umów, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty ceny oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

III. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę: http://www.sklep.pollenaewa.com.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: Sklep Pollena-Ewa, ul. Św. Anny 2a, 97-425 Zelów lub drogą elektroniczna adres: beata.grabarczyk@tzmo-global.com, joanna.pabisiak@tzmo-global.com albo telefonicznie nr 723-185-576.

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

IV. Rejestracja i składanie Zamówień

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i
2) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i
3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

V. Dostawa Towaru

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej Inpost oraz Paczkomaty Inpost

Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w następującej wysokości:

Poczta Polska Kurier 48 Standard 

GABARYT 

 • XS- 14,00 PLN Brutto
 • S-16,00 PLN Brutto
 • M- 18,00 PLN Brutto
 • L- 21,00 PLN Brutto
 • XL-30,00 PLN Brutto 
 • XXL-35,00 PLN Brutto 

Gabaryty Maksymalne wymiary przesyłki ( w cm) 

 • XS 0-1 kg 25,0 X 20,0 X 10,0 cm 
 • S 1-2 kg 30,0 X 25,0 X 15,0 cm 
 • M 2-3 kg 35,0 X 30,0 X 20,0 cm 
 • L 3-5 kg 45,0 X 35,0 X 25,0 cm 
 • XL 5-20kg 60,0 X 50,0 X 40,0 cm 
 • XXL 20-30kg 100,0 X 60,0 X 40,0 cm

Poczta Polska Kurier 48 Pobranie 

GABARYT 

 • XS-16,50 PLN Brutto
 • S-17,50 PLN Brutto
 • M-19,50 PLN Brutto
 • L-22,50 PLN Brutto
 • XL-32,50 PLN Brutto 
 • XXL-35,70 PLN Brutto 

Gabaryty Maksymalne wymiary przesyłki ( w cm) 

 • XS 0-1 kg 25,0 X 20,0 X 10,0 cm 
 • S 1-2 kg 30,0 X 25,0 X 15,0 cm 
 • M 2-3 kg 35,0 X 30,0 X 20,0 cm 
 • L 3-5 kg 45,0 X 35,0 X 25,0 cm 
 • XL 5-20kg 60,0 X 50,0 X 40,0 cm 
 • XXL 20-30kg 100,0 X 60,0 X 40,0 cm

Kurier INPOST

do 5kg - 12,00 PLN Brutto
od 5kg do 10kg - 13,00  PLN Brutto
od 10kg do 20kg - 14,00 PLN Brutto
od 20kg do 30kg - 15,00 PLN Brutto

Kurier INPOST POBRANIE

do 5kg - 13,80PLN Brutto
od 5kg do 10kg - 14,80 PLN Brutto
od 10kg do 20kg - 15,50 PLN Brutto
od 20kg do 30kg - 16,50 PLN Brutto

PACZKOMATY INPOST

GABARYT A 8x38x64 cm koszt 12,30 PLN Brutto
GABARYT B 19x38x64 cm koszt 12,92 PLN Brutto
GABARYT C 41x38x64 cm koszt 13,53 PLN Brutto
waga maksymalna do 6 kg

W przypadku zamówień składanych o wartości minimalnej 200,00 PLN brutto i wadze do 60 kg Klient nie ponosi koszów przesyłki. W przypadku paczek o wadze wyższej niż 60 kg - koszty wysyłki ustalane są indywidualnie przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieni lub odebrane osobiście w sklepie firmowym Sprawcy, który mieści się w Zelowie przy ulicy  ul. Św. Anny 2a,  po uprzednim wpłaceniu pieniędzy przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, bez kosztów przesyłki i po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail, o tym że zamówione kosmetyki są gotowe do odbioru. Pracownicy Sprzedawcy w sklepie firmowym mogą prosić osobę zgłaszającą się pod odbiór Towaru o okazanie dowodu osobistego lub zadać tej osobie pytania mające na celu weryfikację klienta.

3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od dwóch do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia.

4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

VI. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone:
1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

13 1090 1506 0000 0001 3940 0487- SANTANDER BANK.

2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych PayU

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: przelew bankowy, PayU, płatność przy odbiorze oraz dostarcza Towar w następujący sposób: przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kurierem Inpost oraz do Paczkomatu Inpost.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego. Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.

4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Załącznik 3

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksy cywilnego Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, higienicznych, kosmetycznych.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy Sklep Pollena-Ewa, 97-425 Zelów, ul. Św. Anny 2a i na koszt kupującego.

8. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
4) Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

X. Spory między Stronami

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XI. Prawa autorskie

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu informowania o nowościach i promocjach.

2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem bazy danych jest POLLENA-EWA S.A. 97-425 ZELÓW ul. Św. Anny 2a.

4. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. Nr 2014, poz. 827).

3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 maja 2018r.